Retssagen mod den tidligere chef for FE, Lars Findsen, har indtil videre været omgæret med adskillige problemer for det danske retssystem. Herunder blandt andet hvordan forsvarsadvokaterne omgås fortrolige oplysninger, der vedrører landets sikkerhed. Højsteret har nu afgjort en af tvisterne.

Formanden for Advokatrådet, Martin Lavesen, kalder afgørelsen principiel. Den omhandler i hvilket omfang forsvarsadvokaterne er underlagt statens sikkerhedscikulære, når de skal forsvare klienter:

– De her principper taler ind i kernen af retssikkerhed og retsgarantier for den sigtede/tiltalte person. Hvis ikke man kan tilrettelægge et frit og uafhængigt forsvar, så strider det imod selve kernen i advokaters arbejde og de retsgarantier, vi har vedtaget. Derfor er det vigtigt, at Højesteret nu klart og entydigt har slået fast, at advokater ikke generelt kan underlægges sikkerhedscirkulærets indskrænkninger, siger Lavesen.

Udgangspunktet for straffesager er, at forsvarsadvokater skal have adgang til alt det materiale, som politiet har skabt mod den anklagede. En fravigelse fra dette princip ville i følge forsvarsadvokaterne være i strid med bestemmelserne i retsplejeloven, og det har Højesteret nu givet dem ret i. I kendelsen skriver man:

“Højesteret fandt, at retten i stedet for at nægte kopi af sagens dokumenter i tilfælde, hvor der er grundlag for at fravige reglerne om forsvarerens ret til aktindsigt i sagens materiale, kan fastsætte sagligt begrundede vilkår for udlevering af kopi heraf.

Højesteret fandt samtidig, at vilkår om håndtering af sagens materiale som forudsætning for udlevering af kopi af bestemte dokumenter kun kan fastsættes for så vidt angår det materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for sagen, og kun for så vidt angår de dokumenter, hvor der i øvrigt efter en konkret vurdering er det fornødne grundlag for at afslå at udlevere en kopi ud fra de hensyn, der er nævnt i § 729 c, stk. 1, herunder bl.a. som følge af en sammenstillingsrisiko.

Højesteret fandt herefter, at sagen bør hjemvises til byretten med henblik på, at anklagemyndigheden over for retten præciserer og begrunder hvilke dokumenter eller kategorier af dokumenter, hvor det efter anklagemyndighedens opfattelse er påkrævet at stille vilkår om håndtering og opbevaring af dokumenterne som betingelse for at udlevere kopi til forsvarerne.

For så vidt angår de dokumenter, hvor der er grundlag for at stille sådanne vilkår, kan retten bestemme, at de pågældende dokumenter og oplysninger skal håndteres og opbevares i overensstemmelse med PET’s vejledning til forsvarerne i den konkrete sag. Det kan derimod ikke bestemmes, at forsvarerne skal overholde sikkerhedscirkulæret i sin helhed. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at en afgørelse om forbud mod at videregive oplysninger til T eller andre skal træffes efter en konkret vurdering i medfør af retsplejelovens § 729 a, stk. 4.
Højesteret ophævede herefter landsrettens kendelse og hjemviste sagen til byretten”.