Tal fra Ankestyrelsen viser at mere end hver fjerde sag, der afgøres under serviceloven af Fredericia Kommune, ender med at blive af sendt tilbage til genbehandling af Ankestyrelsen. De afgørelser må derfor genbehandles. Forkerte eller mangelfulde afgørelser øger omkostningerne på det kommunale budget, og samtidig kan det forværre borgernes situation, da ventetiden på at få en klagesag behandlet ved Ankestyrelsen kan tage tid.

Ankestyrelsen, der er tilsynsmyndighed med kommunerne, har netop meddelt at omgørelsesprocenten på landsplan er steget med 4%. Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager, skriver Ankestyrelsen, der løbende holder øje med udviklingen i kommunernes sahsbehandling:

“Langt de fleste af de sager, Ankestyrelsen afgjorde i 2022, er klager over afgørelser, som er truffet af landets 98 kommuner. De kommunale social- og beskæftigelsessager udgjorde ca. 40 procent af det samlede antal sager, som blev afgjort i Ankestyrelsen”.

Det er som udgangspunkt borgerne, der klager til Ankestyrelsen. Derfor indeholder de indsamlede data ikke et potentielt skyggetal, nemlig de borgere der ikke har valgt at klage over en afgørelse. Men som tallene for Fredericia Kommune viser, kan det godt betale sig at klage over en sag.

72,1 % af de indklagede sager under serviceloven i 2022 blev stadfæstet af Ankestyrelsen. Det betyder at klagemyndigheden var enig med Fredericia Kommune i afgørelsen. Men 27,9 % af sagerne blev omgjort af Ankestyrelsen. Her havde kommunen ikke truffet den rigtige afgørelse. 5,9 % af sagerne blev ændret eller ophævet. 22,1 % blev hjemvist, hvilket betyder at kommunen skal behandle sagen igen, hvilke årsager Ankestyrelsen definerer således:

“Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan fx være, at der mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan skaffe, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl”.

Ankestyrelsen registrerer løbende omfanget af deres sagsbehandling, herunder udfaldet af sagerne. Tallene kan tilgåes på Ankestyrelsen talportal, hvor det er muligt at dykke ned i de forskellige sagsområder. De kommunale sager på beskæftigelses- og socialområdet udgør den tungeste del af sagsbunken, målt på antal sager. Den samlede omgørelsesprocent er her 30.2%.

Nogle af sagstyperne har vidtrækkende konsekvenser for de involverede borgere. Selvom man senere får medhold i en klage, er der risiko for at skadesvirkningerne fra en forkert afgørelse, ikke kan ændres. I børnesager vægtes hensynet til barnet eksempelvis højest, således at hvis barnets hverdag har ændret sig siden en fejlbehæftiget afgørelse, vil det være for sent at rulle sagen tilbage. I det seneste årti har tendensen været, at kommunerne har villet være mere proaktive. Det betyder også, at afgørelserne kan være præget af denne tendens.

Fredericia Kommune afskedigede forrige år borgervejleder Jesper Gottlieb, men har i år ansat en ny borgerrådgiver, Liv Lykkegaard. Kvaliteten af sagsbehandlingen har stor betydning for, om der træffes forkerte afgørelser. Muligheden for at drøfte en konkret sag med andre end sagsbehandleren, kan derfor afhjælpe antallet af klager, der skal videre til Ankestyrelsen. Samtidig har der også været afskedigelse og afgang af ledere i Fredericia Kommune, samt nyansættelser til samme stillinger.