Bech-Bruun var erstatningsansvarlig med et beløb på 400 mio. kr. for Skatteforvaltningens tab som følge af uberettigede refusioner af udbytteskat.

I en opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret, er advokatfirmaet Bech-Bruun blevet fundet erstatningsansvarlig for deres rådgivning af den tyske bank, North Channel Bank, i en kompleks sag om refusion af udbytteskat. Denne sag har rod i transaktioner fra 2014 og 2015, hvor banken udstedte udbyttenotaer anvendt i ansøgninger om refusion af udbytteskat til SKAT. Disse ansøgninger, som i sidste ende viste sig at være baseret på fiktive transaktioner, førte til en uberettiget udbetaling på cirka 1,135 milliarder kroner fra SKAT.

Kernen i sagen har været, om Bech-Bruun, ved deres rådgivning af North Channel Bank, handlede ansvarspådragende og dermed var medskyldig i det tab, Skatteforvaltningen led som følge af de uberettigede refusioner. Højesteret har fastslået, at advokat A fra Bech-Bruun burde have indset risikoen for bankens involvering i modellen for uberettiget refusion af udbytteskat, og dermed tilsidesatte han skattemyndighedernes interesser.

Sagen drejede sig om et beløb på lidt over 700 millioner kroner, efter at Skatteforvaltningen havde reduceret sit krav på grund af betalinger modtaget gennem forlig med forskellige aktører. Højesteret vurderede, at Bech-Bruuns ansvar begrænsede sig til 400 millioner kroner af det samlede krav, modsat landsrettens tidligere afgørelse.

Denne afgørelse fra Højesteret markerer en vigtig præcedens i forhold til juridisk ansvar og professionel rådgivning, især i komplekse skattesager, hvor offentlige interesser er på spil. Dommen understreger vigtigheden af omhyggelig og ansvarlig rådgivning, især når det kommer til transaktioner med potentiel stor økonomisk og samfundsmæssig betydning.