Når vi om et år står og kigger tilbage på år 2023, ja, så er der allerede her på årets første dage mange samfundsmæssige debatter, forhold og udviklinger, som vi – i debatterne om Det Ønskede Samfund – gerne vil have styr på og sætte gang i, i løbet af det kommende år. Det handler denne uges artikel om.

Med baggrund i de hidtidige artikler, debatter, interviews, vision og strategier vil vi dykke ned i debatter om udvalgte temaer fra det nye regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering”. Regeringsgrundlaget giver gode og relevante pejlemærker for den stærkt nødvendige samfundsudvikling, der bør sættes i gang, for at vi med større sikkerhed og tryghed bevæger os endnu længere henimod det ønskede samfund.

Den stærkt nødvendige samfundsudvikling kan ikke gå for stærkt, og samtidig skal den være koblet til de mange grundlæggende og gode samfundsforhold, som vi kender i dag, og som vi ønsker at fastholde og bevare. Selv om det skal gå stærkt, må vi ikke overse og negligere denne betydningsfulde sammenhæng.

Ved at tage speeden ud af overvejelserne og planlægningen af forandringer skabes grobund for holdbare og langsigtede løsninger. Samtidigt skal implementerings- og gennemførelseshastigheden af forandringerne øges betydeligt. Udviklingshastigheden skabes gennem disse to tiltag, hvor det sidste overstiger det første i hastighed, hvorved den samlede hastighed øges markant. Dette kan eksempelvis ske ved at gøre implementeringsskridtene væsentligt kortere og dermed øge antallet. Det har to fordele. Den ene fordel er, at vi hurtigere synliggør fremskridtene i implementeringen af de enkelte reformer. Den anden fordel er, at vi, i langt højere grad end før, undervejs og rettidigt kan tage højde for den hastige forandring, der kontinuerligt sker i verden omkring os. Vores tidligere udgivne artikelserie om ”Derfor er visioner vigtige” har netop indbygget disse elementer i sit visions- og strategikoncept.

Visionen og strategien

I debatten, artikler og interviews m.v. om Det Ønskede Samfund i 2023 vil vi fortsat søge at bidrage konkret til den stærkt nødvendige samfundsudvikling, som vi har brug for både lokalt, nationalt og globalt.

Vores vision er grundlæggende stadig den samme: ”Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der søger konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger. Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede Samfund, og som bygger på en ordentlig og åben dialog med respekt for andres meninger.

Vi vil ændre vores strategi, så vi rækker ud til endnu flere debattører og netværk og dermed styrker den demokratiske samtale og den politiske debat. Det gør vi ved både at koble formen på og indholdet af vores artikler, debatter og interviews endnu tættere til dagsaktuelle temaer i relation til det nye regeringsgrundlag.

Vores debatter vil blive omkranset af forudgående artikler, som oplæg til de enkelte debatter, og efterfølgende artikler, som evaluering af de samme debatter. De forudgående artikler, debatterne og de efterfølgende artikler vil danne grundlag for de efterfølgende Tv-interviews, som så danner grundlag for nye artikler med nye temaer osv.

Parallelt med denne ArtikelDebatArtikelTv-interview cyklus vil vi levere ugentlige debatartikler om aktuelle emner i avisen.nu og på vores hjemmeside.

Vi ser også frem til sætte yderligere gang i samfundsdebatten gennem blogs på forskellige medier.

Debatterne i 2023

Det gør vi for at styrke vores otte Zoom-debatter, som vi planlægger for 2023.

Torsdag d. 26. januar 2023, kl. 19-21.

Onsdag d. 15. marts 2023, kl. 19-21.

Torsdag d. 27. april 2023, kl. 19-21.

Torsdag d. 08. juni 2023, kl. 19-21.

Onsdag d. 23. august 2023, kl. 19-21.

Torsdag d. 05. oktober 2023, kl. 19-21.

Torsdag d. 16. november 2023, kl. 19-21.

Onsdag d. 13. december 2023, kl. 19-21.

Vi vil også undersøge mulighederne for at gå tilbage til vores oprindelige tanker om at kombinere fysiske debatter med vores Zoom-debatter for at inddrage fordelene fra begge verdener og koble nærheden til distancen.

Temaerne for 2023

Temaerne for 2023 er endnu ikke endeligt fastlagt. Idéen er at koble debattemaerne tæt til udvalgte temaer fra det nye regeringsgrundlag.

Ud over at debattere aktuel krisehåndtering, økonomisk politik, ambitiøs klimahandling, forsvar og sikkerhed, sammenhængskraft og behovet for et mere levende og åbent demokrati, så er de otte reformspor, som regeringen har lagt op til, også helt relevante at tage op til debat. Det gælder overordnet både en debat om beskæftigelse, frisættelse, rekruttering, sundhed, uddannelse, trivsel, værdighed og vækst. Og her ser vi god grund til at koble disse debatter til de debatter og artikler, som vi allerede har haft gang i. Dermed kan vi blive endnu mere skarpe på, ikke bare hvilken samfundsudvikling der er behov for, men i højre grad hvordan og hvornår de nødvendige forandrings skal ske med hvilken effekt.

Temaer som ”Den nye politiske virkelighed – mellem regering og opposition”, ”Borgerpligten”, ”Attraktive arbejdspladser”, ”Tilliden som forudsætning”, ”Åbenhed og transparens”, ”Koblingen mellem den lokale, regionale, nationale og globale samfundsudvikling”, ”Kulturen som medspiller” og ”Medierne som forudsætning for et stærkt og sundt demokrati” er også meget relevante temaer, som der er god grund til at tage fat på.

Næste debat

Vi glæder os til første debataften torsdag den 26. januar 2023, kl. 19-21 på Zoom. Temaet afslører vi omkring den 15. januar, når vi har mere styr på årets mange temaer.

Du er meget velkommen til at give dine indspark i debatten og forslag til aktuelle temaer, som vi kan tage op til en god demokratisk debat. Godt nytår.