Fredericia Kommunes anden budgetopfølgning for 2024 blev godkendt af et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti stemte for, mens Det Konservative Folkeparti stemte imod og ønskede budgettet genåbnet. Dansk Folkeparti undlod at stemme og ønskede at få ført til protokol, at de ikke er en del af Budget 2024.

Budgetopfølgningen indeholder en række justeringer, der påvirker kommunens økonomi for 2024. Der forventes en øget indtægt på 2,311 mio. kr. fra skatteindtægter vedrørende dødsboer, samtidig med en reduktion i serviceudgifterne på 0,827 mio. kr. Disse ændringer er en del af en samlet gennemgang af kommunens økonomi, som bliver behandlet i fagudvalgene og præsenteret for byrådet til godkendelse.

En af de største udfordringer er et forventet merforbrug på serviceudgifter på 41,5 mio. kr. Dette merforbrug er primært relateret til familie- og børneområdet, skoleområdet samt socialområdet under Senior- og Socialudvalget. Kommunen arbejder på at finde kompenserende handlinger for at reducere dette merforbrug.

Specifikke områder og tiltag

På familie- og børneområdet er der en samlet udfordring på 29 mio. kr., hvilket skyldes et væsentligt antal nye anbringelser samt merforbrug på myndighedsafdelingen og familie- og ungdomscentre. Forvaltningen arbejder løbende på kompenserende handlinger for at reducere dette merforbrug, herunder mulige personalereduktioner.

Børne- og Skoleudvalget står over for en merudgift på 6 mio. kr. til driften af skolerne og 2 mio. kr. til befordring af elever. Der arbejdes på at nedbringe disse udgifter gennem tilbageholdenhed og reduktion af personalet.

På seniorområdet forventes en balance, hvor merforbrug på visse delområder modsvares af mindreforbrug på andre. Socialområdet har dog en forventet merforbrug på 4,8 mio. kr., primært på grund af pres på udgifter til mellemkommunale bo- og dagtilbud samt boligstøtte. Forvaltningen arbejder også her på kompenserende handlinger.

På anlægssiden søges der om fremrykning af 25,213 mio. kr. fra 2026 og 2027 til Infrastruktur DanmarkC-projektet, som gennemføres hurtigere end forventet. Dette kræver justeringer af investeringsoversigten for 2025-2028 for at udligne fremrykningen og sikre overholdelse af anlægsrammen.

Samlet set betyder de indstillede budgetjusteringer ved anden budgetopfølgning et træk på kassen på 13,831 mio. kr., men når der ses bort fra fremrykningen af anlægsmidler, er der tale om et kasseindlæg på 11,382 mio. kr. Dette skyldes primært øgede indtægter på skatter og tilskud samt øget refusion på særligt dyre enkeltsager.

DF og Konservative var uenige med Enhedslisten

Til punktet havde De Konservatives gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen, en kommentar at knytte, da hans parti var uenige i indstillingen til sagen fra forvaltningen.

– Konservative stemte imod dette punkt på Økonomiudvalgsmødet, og den holdning har ikke ændret sig siden. Vi er en del af dette budget og står fuldt ud inden for det, og vi har været aktive, når der skulle findes penge til at lukke huller. Men vi er kommet dertil, hvor det skrider for ofte og for meget, og vi må erkende, at der skal gøres noget for at undgå, at vi skaber yderligere huller i år og overfører dem til næste år. Vi stemmer imod, fordi forligspartierne skal finde løsninger sammen, og vi ønsker at genåbne budgettet. Det er muligt at finde midler på andre områder. Vi har udvidet direktionen, og der er opslået en stilling som presse- og kommunikationschef, så der er midler til rådighed. Dem vil vi have indflydelse på, hvordan vi anvender, når familieområdet og skoleområdet er under voldsomt pres. Det er baggrunden for, at vi vil have genåbnet budgettet, sagde Rachlitz.

Derefter fik Enhedslistens Cecilie Roed Schultz ordet, hvor hun mente, at den fremlagte model, var den mest lempelige.

– I Enhedslisten synes vi, at det er en god idé at overføre 10 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget for at dække de stigende udgifter. Det har Konservative og Dansk Folkeparti stemt imod. Jeg er helt med på, at det ikke er fordi, I synes, udvalget ikke skal have penge, men Konservative vil genåbne budgettet. Hvis der var et oplagt sted at tage de ti millioner kroner fra, var vi med på det. Vi er i gang med at varme op til budgetforhandlingerne, og det er ikke nemt at finde de penge, der er brug for. Vi har puljen stående, hvor vi kan tage dem fra. Det er det sted, hvor det gør mindst ondt, forklarede Schultz.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Susanne Eilersen, påpegede derefter, at hendes parti er kommet med flere sparemuligheder andre steder. Blandt andet ved at sende Eksercerhuset og Tøjhuset i udbud, og derudover vægtede Eilersen, at DF ikke var med i budget 2024.

– Som borgmesteren siger, undlod vi at stemme i respekt for, at vi ikke var en del af budgettet, og vi skal derfor ikke være en del af snakken for at løse udfordringerne. Som Konservative siger, er vi i DF bekymrede for de områder, der skrider, nemlig børne- og skoleområdet samt det ældre specialiserede område. Det var en del af grunden til, at vi ikke var med i budgettet, da kagen ikke blev skåret, som vi ville have det i 2024, sagde Susanne Eilersen.

Trods indvendingerne fra Konservative og Dansk Folkeparti blev anden budgetopfølgning godkendt.