Det præhospitale område står – ligesom resten af sundhedsvæsenet – over for en lang række udfordringer, blandt andet øget efterspørgsel. Derfor er der behov for en robust og fleksibel ambulancetjeneste i Region Syddanmark. Regionspolitikerne skal nu drøfte en ny strategi på området, herunder om der skal sættes gang i et nyt udbud af ambulancedriften i Trekantområdet.

Der er behov for at se på, hvordan ambulancetjenesten skal fungere i fremtiden, og derfor skal politikerne i Region Syddanmark nu drøfte et udkast til en ny strategi på området.

Forslaget til den nye strategi for ambulancetjenesten i Region Syddanmark, der skal behandles i Præhospitaludvalget den 9. januar og i regionsrådet den 23. januar 2023, har overordnet det samme formål: at sørge for, at borgerne i Syddanmark også i fremtiden får den bedste ambulancetjeneste.

Ambulancetjenesten i Region Syddanmark drives i dag af regionens egen ambulancetjeneste, Ambulance Syd, der kører på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland, og Falck, der kører i Trekantområdet.

Den nuværende kontrakt med Falck for Trekantområdet udløber den 31. august 2025, og det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt.

I løbet af efteråret har regionen gennemført en række analyser og dialoger for at se på hele ambulanceberedskabet og vurdere, om der er behov for et bredere udbud. Det munder nu ud i, at anbefalingen til politikerne er at sætte gang i et udbud af ambulancedriften i Trekantområdet.

Bente Gertz (S)

Region Syddanmark var den første region i landet til selv at drive ambulancetjeneste, og det er gennem de forløbne år lykkedes at opbygge en velfungerende drift. Der lægges i strategiudkastet op til, at Ambulance Syd skal forsætte med at køre uændret i de tre ud af fire områder i regionen, som de kører i i dag.

– Jeg er spændt på drøftelserne i det præhospitale udvalg og i regionsrådet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i regionen er meget glade for Ambulance Syd, hvor regionens medarbejdere og ledelsen har formået at opbygge et stærkt ambulanceselskab. Omvendt er vi også opmærksomme på, at flere leverandører er med til at drive innovation og kvalitetsudvikling frem på forskellig vis. Derfor skal vi nu drøfte, om vi skal sætte gang i et nyt udbud af ambulancedriften i Trekantområdet, som vil understøtte et konkurrencepræget ambulancemarked, siger formand for Præshospitaludvalget, Bente Gertz (S).

Forbedret akuttilbud til borgerne

Ligesom resten af sundhedsvæsenet står det præhospitale område over for øget efterspørgsel af præhospitale ydelser i form af akut hjælp og akut behandling.

I forslaget til den nye strategi for ambulancetjenesten er der en række initiativer, som skal styrke og forbedre de akutte behandlingstilbud til borgerne i Syddanmark.

Det handler blandt andet om at bruge ambulancepersonalets kompetencer bedre og på nye måder i fremtiden. Det gælder blandt andet i de akutbiler til fremskudt visitation, som regionen har fået penge til fra Sundhedsstyrelsen. Bente Gertz siger:

– Vi skal drøfte mere fælles uddannelse på tværs af operatører for at sikre en ensartet kvalitet over for borgerne. Samtidig ønsker vi at sikre, at den enkelte redders kompetencer vedligeholdes og udvikles. Det kan ske ved en personalemæssig rotation mellem beredskaber med mange patientkontakter og beredskaber med få patientkontakter.

Ændring i brugen af beredskabstyper

I forslaget til den nye strategi indgår også en justering i sammensætningen af døgn- og effektive beredskaber. Som det er nu, består beredskabet af to typer: Døgnberedskaber med indlagt hviletid (24 timers døgnvagt) og effektive beredskaber, hvor redderne er på arbejde op til 12 timer ad gangen.

– Vi skal drøfte sammensætningen af beredskaber, så det harmonerer med, hvor travlt der er de pågældende steder. Det, peger flere analyser på, er en god idé, siger Bente Gertz

Hvis regionsrådet godkender strategien for ambulancetjenesten, vil der på regionrådsmødet i februar blive forelagt en udbudsstrategi for Trekantområdet.

Udvalgsmedlem: Ambulance Syd skal ikke i udbud

Karsten Byrgesen. Foto: AVISEN

Nye Borgerliges Karsten Byrgesen, der sidder i Præhospitaludvalget, synes i lighed med Bente Gertz, at det fungerer godt med Ambulance Syd.

– I 2016 havde vi Bios-skandalen. Efter det kaos valgte regionen at lave hjemtagning af ambulancedriften. Det betød, at vi etablerede vores egen drift, som vi kaldte Ambulance Syd. Den opererer i hele regionens område. En lille rast dengang var udleciteret til Respons, der vandt udbudet. Den kontrakt udløber, og der skal laves noget nyt fra 2025. Det jeg lægger vægt på er, at der er ro og en god stemning i ambulanceselskabet. Jeg har haft lejlighed til at møde medarbejderrepræsentanter og har kørt  med en ambulance på en vagt, og været med redderne ude. Det har gjort, at jeg kan se det går rigtig godt. Vi har en dygtig ledelse, sige Karrsten Byrgesen og slår fast:

– Det vil være uklogt at sætte den del, som Ambulance Syd har, i udbud. Det vil starte en uro i hele korpset som er uønsket, men på den lille del, som Respons dækker i Trekantområdet, giver det mening at kigge på det. Så kan vi lave et udbud og lave en ny aftale, og det kan være med dem, men vi har lært at det skal fungere. 

Byrgesen har én anke i selve sagen, og den handler ikke om Ambulance Syd eller hvem der fremadrettet skal varetage ambulancedriften, men derimod regionens klimapolitik, der vil få indflydelse fremadrettet.

– Det jeg har påpeget i udvalget, og som kan blive et problem reelt, er at vi står med en klimabeslutning, der siger, at alle køretøjer i regionen skal væk fossilfrit (benzin og diesel, red.) inden 2030. Dem, der skal byde ind kan ikke bruge en eneste af dem de har i dag. De skal derfor købe nye biler. Min svoger er redder, og jeg ved derfordet ikke sker sjældent, når der er uheld, at de holder og venter og de behandler på stedet. Man kan derfor holde en time alene, hvor den trækker på batteriet. Man står med et problem med ambulancen har en begrænset rækkevidde. Det kan få konsekvenser. Skal man have flere ambulance, skal man have ladestandere. Ellers overholder man ikke klimaaftalen, slutter Karsten Byrgesen.