Det er med stor undren, vi kan erfare at besparelsesforslaget ang. en reducering på ledelsen i Dagplejen er tæt på at blive en realitet.

Vi vil appellere til, at I giver jer tid til at læse alle høringssvarene. Der er mange gode og begrundede bekymringer, fra både dagplejere, LMU , forældrebestyrelser, samt fra FOA.

Hvordan ser finansieringsplanen ud for dagplejen?

Vi ser, der er en plan for f.eks Kompetencekollegiet og Opgangsfællesskaberne. Der er ingen plan for dagplejen. Hvad er løsningsforslaget helt konkret?

Hvordan tænker i at 2 ledere kan varetage 5 lederes arbejdsopgaver ?

Hvilke opgaver skal nedprioriteres, da vi ikke kan se beskrevet en løsningsmodel for, hvordan ledelsesmodellen skal kunne varetage alle de opgaver der er.

Ydermere er det svært at se en besparelse, da 2 ledere må søge assistance andre steder, og denne bistand skal der betales ekstra for. Modellen med 1 leder til ca 35 dagplejere er tidligere afprøvet i et distrikt og blev kasseret, da det ikke fungerede. Der måtte trækkes assistance ind, da opgaven blev for stor.

Med dette ledelsesspænd tænker vi ikke opgaven kan løses, hvis børns og medarbejderes trivsel skal kunne varetages på forsvarlig vil.

Hvordan tænker I, der kan arbejdes med Fredericia kommunes visioner med så stor en omlægning i struktur?

Ledelses og medarbejdergrundlaget for Fredericia Kommune er :” Vi gør det for Fredericia, vi gør det i fællesskab, og vi gør det ordentligt”

Hvordan sikres tidlig indsats/børn i udsatte positioner?

Vi har en stor bekymring for at den tidlige indsats vil blive forringet, da fagpersonalet ikke har den fornødne tid.

Hvordan skal vi overholde den nye dagtilbudslovgivning?

Den nye lov er væsentlig mere omfattende, og der skal bruges langt mere tid på tilsyn, end der bliver nu.

Hvad mon nedskæring af ledelse gør for dagplejens arbejdsmiljø og udvikling?

Der vil blive langt mindre tid til at understøtte vores udvikling. De senere år er der blevet brugt rigtig mange penge på uddannelse af dagplejerne, hvilket har givet dagplejerne et løft, som tydeligt afspejles i forældretilfredshedsundersøgelsen. Vi har fortsat brug for, der er ledelsestid til at understøtte dette.

Hvad betyder besparelsen på den lange bane?

Vi kan være bekymrede for Dagplejens eksistens. Det er i forvejen svært at tiltrække nye dagplejere. Er der ikke lederkræfter til at styrke både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, tror vi, dagplejerne forsvinder

Med venlig hilsen undrende dagplejere