Tirsdag aften holdt Senior- og Socialudvalget i Fredericia Kommune udvalgsmøde. Et af punkterne var en beslutning om besparelse på rusmiddelområdet, hvor et flertal stemte for at nedlægge Akademiet, der er et tilbud for borgere indskrevet i Rusmiddelcentret.

Senior- og Socialudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde besparelsesforslag på en million kroner på rusmiddelområdet, der skal være med til at dække et forventet merforbrug på det samlede social- og handicapområde.

Rusmiddelbehandlingen i Fredericia har, sammenlignet med andre kommuner, en meget bred tilbudsvifte, med et markant større antal tilbud til borgerne. Eksempelvis har andre kommuner ikke et §107 tilbud som boenheden eller et §102 tilbud som Akademiet, som en del af rusmiddelindsatsen.

Dette gælder også kommuner, der er væsentlig større end Fredericia. Den brede tilbudsvifte medfører også, at der er risiko for overlap i indsatserne.

Den faglige anbefaling er, at der er behov for fokus på at skabe en mere sammenhængende rusmiddelindsats, med fokus på transparens og effekt af de indsatser borgerne modtager.

Der har i løbet af maj og juni været gennemført en proces, hvor medarbejdere og brugere på området er blevet inddraget i, hvordan der bedst muligt kan foretages besparelser på området, så det går mindst muligt ud over den faglige kvalitet.

På baggrund af drøftelser har dette ført til nedenstående forslag, der er blevet bearbejdet af ledelsen med bistand fra økonomiafdelingen, med henblik på en kvalificering:

Forslag 1: Nedlæggelse af Akademiet

Akademiet er et tilbud for borgere indskrevet i Rusmiddelcentret, der samtidig har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Akademiet tilbyder denne målgruppe omsorg og pleje efter servicelovens § 102. Visitation til Akademiet sker i Rusmiddelcenteret. Borgere kan både være indskrevet i Akademiet og have en samtidig behandlingsindsats i Rusmiddelcenteret. Enkelte har også en samtidig bostøtteindsats.

Denne opgave er ikke lovbestemt, og dermed ikke en opgave, som Fredericia Kommune er forpligtet til at tilbyde.

Som udgangspunkt er effekten af Akademiets indsats, at borgerne stabiliseres og får støtte og ledsages. Vi har gennem tiden set enkelte borgere komme i beskæftigelse.

Tilbuddet benyttes pt. af 18 borgere, og det er en intensiv indsats for relativt få borgere.

Tilgangen til borgerne er i Akademiet en meget håndholdt indsats. Det betyder bl.a. at borgerne i vidt omfang ledsages og bistås til diverse sygehusbesøg, læge, jobcenter mv. I den værdiskabende tilgang på social og handicapområdet, arbejdes der i stedet henimod mindre ledsagelse, gennem arbejde med borgernes livsmestring og henimod, at borgeren skal hjælpes til at kunne mest muligt selv.

Målgruppen til akademiet vurderes at være de mest udsatte borgere i Rusmiddelcenteret. Flere af borgerne vil i stedet kunne benytte sig af andre værestedstilbud i byen, og nogle borgere benytter sig allerede af andre tilbud i byen. Det årlige budget til akademiet er på 1,3 millioner. kroner. Brugerne af akademiet vil forventeligt have behov for støtte andetsteds. Derfor anslås det, at der kan hentes en million på en nedlæggelse. Det øvrige beløb vil i stedet skulle anvendes ind i den almene behandlingsindsats, eller til andre kommunale indsatser, som eksempelvis bostøtte.

– Det er frygteligt at spare på sådan et område. Da vi for tre år siden havde stigende misbrugsproblemer, tilførte vi fem millioner kroner til området, og nu kan vi konstatere, at vi ikke har større problemer end andre byer. Af de fem millioner kroner vi tilførte, så tager vi en tilbage nu. Det gør vi på Akademiet, der er et tilbud til 18 brugere. Forvaltningen siger, at der vil være andre indsatser, der vil kunne gribe og favne de mennesker, siger udvalgsformand, Søren Larsen (A).

I samme ombæring har udvalget bedt forvaltningen om at kigge på hele rusmiddelområdet.

– Vi har bedt forvaltningen om at kigge på hele rusmiddelområdet, og se hvordan vi får den bedst mulige sammenhæng. Det er et område, der langsomt er udviklet igennem mange år med indsatser, der overlapper hinanden, forklarer Søren Larsen, der forventer, at der er noget konkret på bedding i løbet af efteråret. Til gengæld er det ikke klarlagt, hvornår der findes en ny leder af misbrugsområdet.

I Senior- og Socialudvalget sidder Søren Larsen (A), Bente Ankersen (A), Vibe Dyhrberg (A), Kirsten Hassing (C), Susanne Eilersen (O), Louis Lindholm (V) og Cecilie Roed Schultz (Ø). Blandt dem stemte Cecilie Roed Schultz imod nedlæggelse af Akademiet.

– Enhedslisten stemmer imod med den begrundelse, at det vil have både store sociale og økonomiske konsekvenser, da forslaget rammer de mest udsatte på hele rusmiddelområdet og vil medføre at færre bliver clean og at færre forbliver clean, står der i referatet fra mødet.