Enhedslisten i Fredericia er efter et møde med havneselskabet ADP klar til at stemme for en kommende havneudvidelse i Fredericia Kommune.

– Enhedslisten Fredericia er kendt for sin sunde skepsis over for både havneudvidelsen og ADP. Vi pegede for et par år siden på, at ADP var lukket land, som end ikke byrådsmedlemmer fra ejerkommunen kunne søge aktindsigt i og stillede derfor forslag i byrådssalen om at få ændret dette. GeoHav er kendt som detaljeorienterede og hårdtarbejdende havmiljøaktivister, som afslører greenwashing og ikke går på kompromis med miljøet for nogen pris, skriver Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz i en pressemeddelelse.

– Havneudvidelser er ofte lig med klapning af giftigt slam, mere støj og mere forurening, så en støtte fra GeoHav og Enhedslisten har ikke været givet på forhånd, da ADP begyndte at arbejde seriøst med planerne om en udvidelse af havnen, fortsætter Cecilie Roed Schultz.

Godt møde med havnedirektør

– Heldigvis må vi nu rose ADP. Stik imod al forventning, har vi været inviteret ind i ”maskinrummet” ad flere omgange. Cecilie har som byrådspolitiker fået en god og kontinuerlig dialog med direktør Rune Rasmussen og har blandt andet haft Henning Hyllested med til et meget interessant møde med Rune Rasmussen, omkring at få flyttet mere gods over på skinner. Til vores store glæde og (indrømmet) overraskelse, har ADP også valgt at have en meget tæt dialog med Mikkel fra GeoHav om havneudvidelsen, skriver Roed Schultz og uddyber:

– Vi har begge fortalt ADP om vores bekymringer og opmærksomhedspunkter. Og nu ser vi resultatet: ADP har lyttet. Havneudvidelsen bliver ikke en belastning for Fredericia, men en gevinst. ADP kommer eksempelvis til at bruge omkring 36 millioner ekstra, for at undgå klapning og andre store miljøbelastninger i anlægsfasen. Det kunne andre virksomheder lære af.

Enhedslisten ser det som en ombygning af havnen

Havneudvidelsen er mere en ombygning end en udvidelse. Havnen indrettes mere optimalt, så færre containere skal flyttes og skal flyttes langt kortere strækninger. Det har positiv påvirkning på støjen fra havnen, som især stammer fra håndteringen af containerne. Samtidig forlænges støjværnet, så også centrum af Fredericia skærmes. Det betyder markant mindre støj – særligt i centrum, men også i områder som Sanddal, skriver Enhedslisten og tilføjer:

– Havnen bliver mere bæredygtig. Der opstilles landstrømsanlæg og forberedes til endnu flere i fremtiden. Hele havnen gøres klar til at køre på el. Sammen med de store solcelleanlæg på tagene i Taulov Dryport, vil havnen kunne være selvforsynende med energi i fremtiden. 

Der er ikke tale om klapning i Fredericia

– Havmiljøet vil blive bedre beskyttet, da der laves en ny spuns, der forhindrer udsivning af miljøfremmede stoffer. Det gytje* og andet slam, som er på havbunden i havnen pt bliver gravet op med en miljøgrab og derefter sejlet til Aalborg, hvor det placeres i et spulefelt. Dette er ikke klapning og har intet med klapning at gøre (som det fejlagtigt har været påstået). Det er en langt dyrere proces og den mest miljøvenlige måde, at håndtere dette organiske materiale. Det har været helt afgørende for både Enhedslisten og GeoHav, at der ingen klapning foregår, skriver de og fortsætter:

– Helt overordnet set, er det vigtigt for Enhedslisten, at ændre vores godstransport fra at foregår med støjende lastbiler, der kører igennem vores boligområder, til i stedet at være på togskinner og med skibe. Havneudvidelsen i Fredericia støtter i særlig grad dette, fordi der ikke kun tænkes i transport med skibe, men også med tog.

Bekymret over lastbiltrafik

Enhedslisten er dog stadig bekymret.

– Havneudvidelsen medfører dog også bekymringer. Vi ser ind i en fremtid med stigende trængsel på vejene og langt flere lastbiler. Havneudvidelsen vil konkret betyde, at lastbiltrafikken på Snoghøj Landevej øges med 98 lastbiler pr dag. Dette skal dog ses op mod de ca. 2500 lastbiler der kører ad Snoghøj Landevej pr dag, skriver hun.

– Vi er også bekymrede for livet i Lillebælt. Særligt under anlægsfasen. Marsvin vil blive påvirket, når der arbejdes og bankes spuns ned. Især i yngleperioden, er marsvinene sårbare over for denne støj. ADP har lyttet til vores bekymring, som jeg også rejste ved sidste møde i byrådssalen og skubber anlægsperioden, så der ikke bankes spuns ned i den konkrete periode, ligesom der laves forskellige tiltag (eks boblegardiner), der skal mindske generne for dyrene i Lillebælt. Men uden påvirkning bliver det ikke og fortsætter:

– Således er der en lang række parametre vi har målt og vejet projektet på. Noget talte for og andet talte imod at støtte havneudvidelsen. For at sikre, at alle i Enhedslistens baggrundsgruppe havde det bedst mulige grundlag for at træffe denne beslutning, afholdt Enhedslisten mandag aften et møde hos ADP, hvor også GeoHav deltog, så medlemmerne af Enhedslisten kunne stille spørgsmål til både ADP og GeoHav.

Efter mødet var der ikke længere tvivl

– Enhedslistens baggrundsgruppe vurderede, at der var flere forbedringer end forringelser i havneudvidelsen. Samtidig blev ingen af vores ”røde linjer” (eks. klapning) overtrådt. Enhedslisten kommer derfor til at stemme for havneudvidelsen, slutter partiet i pressemeddelsen.

*Gytje er et sediment, afsat i søer eller på havbunden. Materialet består af både omsat, organisk materiale og uorganisk. Den mest karakteristiske gytje er dannet ved bundlevende dyrs aktivitet i det nedskyllede materiale. Wikipedia