Drikkevandet i Fredericia Kommune er af god kvalitet og sikkert at drikke. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor er der stort politisk fokus på værne om fremtidens drikkevand og passe på grundvandet.

Drikkevandet i Fredericia er sikkert at drikke. Det kontrolleres efter alle forskrifter, og der er ikke et usædvanligt stort problem med uvelkomne stoffer. Det budskab kommer fra et samlet Klima-, Energi- og Miljøudvalg, der havde bedt om en orientering om drikkevandets tilstand i Fredericia Kommune.

Tommy Rachlitz Nielsen.

Selvom man med ro i maven kan drikke vandet i dag, så er udvalget enige om, at der skal være fortsat fokus på området, så man også i fremtiden kan drikke vandet. 

– Man skal ikke tage godt drikkevand for givet. Vi har heldigvis drikkevand i kommunen i dag, som man kan drikke med god samvittighed, men vi deler en fælles national problematik, nemlig at der er en stigning i antallet af boringer, hvori der findes uønskede pesticider. Alle fund er under grænseværdien, men skal selvfølgelig tages seriøst. Årsagen er både, at man er blevet bedre til at måle, men det skyldes også, at der simpelthen er flere af fortidens udledninger, der når grundvandet. Det skal vi handle på, siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

Flere indsatser i gang

I Fredericia Kommune er der allerede sat adskillige initiativer i gang, der skal beskytte grundvandet. 

John Nyborg. Foto: AVISEN

– Vi har blandt andet lavet en grundsvandsredegørelse, som hjælper os med at beskytte det mest værdifulde grundvand i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning. Vi skal ikke placere en virksomhed ovenpå vigtigt grundvand, hvis det kan udgøre en risiko, siger John Nyborg, næstformand i Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

Formandsskabet i Klima-, Energi- og Miljøudvalget håber, at udvalget på deres møde den 5. december kan anbefale byrådet, at der snarest muligt sættes gang i en revision af Fredericia Kommunes vandforsyningsplan. 

En revideret vandforsyningsplan kan spille sammen med øvrige initiativer. Blandt andet har Miljøstyrelsen udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) rundt om vandværkernes indvindingsboringer, hvor der fremover ikke må anvendes pesticider.

Kommunen har desuden udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i tre indsatsområder, som er udpeget af Miljøstyrelsen.

Det er de almene vandværkers ansvar at overholde kvalitetskravene til drikkevand. Vandværkerne må ikke sende drikkevand ud til forbrugerne, som ikke overholder kvalitetskravene. Vandværkerne analyserer løbende vandet ud fra en række forskellige parametre. 

Kommunen kontrollerer, at kravene er opfyldt. Hvis man opdager, at der er forurening, hvor indholdet af et bestemt stof overskrider de grænser, der er fastsat af Miljøstyrelsen, bliver kommunen orienteret, og der bliver udarbejdet en plan for, hvordan drikkevandsforsyningen igen sikres.