Mandagens byrådsmøde i Fredericia varede omkring to timer og 45 minutter. Flere af punkterne trak i langdrag. De Konservative stod uden for budgettet, og da budgettet var til anden behandling, gav det en del debat, men også punkterne evaluering af borgervejlederfunktionen og sagen om Ekkodalen 40, hvor der var en standsningsretssag rejst af Palle Dahl (DF). Også spørgetiden gav anledning til, at der skulle svares fra politikerne. Flere dagplejere var mødt frem og viste deres utilfredshed med, at der skal spares på lederfunktioner i dagplejen, og de havde en række spørgsmål.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige indgik den 25. september 2022 budgetforlig for 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Byrådet skulle godkende det formelle i forliget, herunder forskydninger af anlæg til budget 2022.

– Forvaltningen har lavet et flot arbejde med budgettet. Sparekataloget er ikke god læsning, men det er et gennemarbejdet katalog, især omkring retvisende budgetter, sagde Venstres gruppeformand, Pernelle Jensen, og fortsatte:

– Retvisende budgetter er et grundlæggende princip, som vi har skabt i budget 2023, i forhold til 2022, hvor vi stod udenfor. Det er et højt beløb, som vi sikrer økonomien med, men det er nødvendigt. Derfor er det nødvendigt med besparelser på alle områder. Det skulle berøre børnene mindst muligt. På ældreområdet skulle der ikke spares på demenskonsulenter og på de ældre, men vi er ikke glade for, at der spares på ledelsen i dagplejen, forklarede hun og fremhævede dækningsafgiften:

– Vi har haft dækningsafgiften med i stort set alle årene jeg har været med, og nu afskaffer vi den over de næste tre år. Det er et vigtigt signal til vores erhvervsliv og de virksomheder, der vil flytte til byen.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti tog efterfølgende ordet.

– For os har det været vigtigt med retvisende budgetter, og at vi har sat penge af til børneområdet . Vi er ikke så glade for, at Kompetencekollegiet lukker. Vi har fået mange henvendelser omkring det. Jeg vil opfordre forvaltningen til at tage hånd om de borgere, så de hurtigst muligt føler sig trygge i det der skal ske. Tiltagene der skal ske er ikke så ringe, vil jeg slå fast.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz gjorde opmærksom på, at hun ikke var opmærksom på, hvad besparelserne på dagplejeområdet betød undervejs i budgetforhandlingerne.

– Det er sjældent jeg har fået så mange henvendelser på så kort tid. Det gør stort indtryk. Vi var opmærksomme på det ville kunne ske. Det handler om Kompetencekollegiet. Det var ikke lykkedes os at overbevise de øvrige om ,at det var en dårlig idé at lukke det.  Jeg har ikke fået svaret alle endnu, men jeg skal nok få nået det. Jeg var mindre opmærksom på dagplejerne undervejs i forhandlingerne. Jeg har fået en opfattelse af, at det vi har vedtaget er besparelse på ledelsen. De henvendelser, jeg har fået har gjort, at jeg er gået længere ind i det. Ingen har ønsket at spare på sparring og vejledning, sagde Schultz.

Connie Maybrith Jørgensen fra SF fortalte, at hun ikke kan se en fordel ved friplejehjem.

– Jeg er så gammel, at jeg kan huske da vi overtog Kompetencekollegiet. Det var lavet til unge dengang. Det har haft forskellige målgrupper. I forhold til nyt plejehjem er jeg med på, at det ikke behøver bygges af kommunen. Man har set dårlige eksempler fra pressen på private. Der er ingen grund til at lave profit ud af den slags, forklarede SF’eren.

Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige var kortfattet og kom med dette statement.

– Jeg undskylder ikke noget. Vi havde en bunden opgave. Når tømreren slår søm i bliver noget bøjet. Jeg kan ikke undskylde for det. Jeg siger det jeg mener, jeg gør hvad jeg siger, forklarede Byrgesen med henvisning til blandt andet Cecilie Roed Schultz, som han mente undskyldte for det budgettet.

David Gulløv tog over for Socialdemokratiet under anden behandling af budgettet. Foto: AVISEN

Det sidste forligsparti, Socialdemokratiet, havde David Gulløv og Søren Larsen med til forhandlingerne. Af dem blev det Gulløv, der tog ordet.

– Det var en opgave at spare. Vi har kigget på befolkningsudviklingen i Fredericia og hvordan vi kan sikre en god fremtid for de ældre, og gode rammer for børn og unge. Vi er nået frem til et budget alle kan se ind i, sagde Gulløv.

Efter David Gulløv havde talt fik De Konservatives gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen, muligheden for at tage ordet. Ikke overraskende var han ikke tilfreds med budgettet, som hans parti stod udenfor.

– I har holdt snuden i sporet. Jeg var sikker på budgettet før jeg kom, men nu hører jeg Cecilie rende fra aftaler, men lad det være. Det er Enhedslistens sag, sagde Rachlitz og blev konkret med budgettet:

– Der er røget grimme ting ud af finanseringskataloget. Besparelser på SFO’en er væk, og vi beholder bowlingcentret. Jeg er glad for, at I har fjernet dækningsafgiften, selvom jeg gerne havde set den helt væk allerede nu. Der er også ting vi er knapt så glade for. I har ikke reduceret på samarbejdsaftalerne. Vi mener, at man skulle se på aftalerne og opsige flere af dem. Vi har aftaler med foreninger, der ikke skal dokumentere noget som helst. Vi forstår ikke, at vi skal spare på rengøring til den profesionelle  idræt. Man kan sige det er sjovt, at vi har et sponsorat hos dem, men at de skal betale for rengøring. Så kunne man ligeså godt lade vær med at sponsorere dem.

– 22 millioner kroner til en skaterhal er vildt. Det undrer mig det skal koste så meget, og at det kan være prioriteret. Vi vil hellere bruge pengene på støjværn og skoler. 

– Skal vi bruge konsulenter til at få Royal Run til? Det synes jeg ikke. Løbet er en sympatisk tanke, men det behøver vi ikke konsulenter til. Budgettet er ikke retvisende. Der gik ni dage før man kendte de endelige tal. Vi havde ønsket at processen var mere transparent. Vores HMU-folk er godt inde i det, men for de andre, er det svært at se, at vi i basisbudgettet som vi startede med, har vedtaget at vi har fjernet 0,47 % på alle driftsområder. Det står øverst på side 4. Der står ingen tal i det.  Vi sparer ikke 9,2 millioner på skoleområdet. Vi sparer 14 millioner kroner, sagde Tommy Rachlitz Nielsen og fortsatte:

– Under den tidligere borgmester talte vi om åbenhed. Vi må konstatere, at det er det ikke, når alle borgere ikke kan læse, hvad der står i dem. Det er ærgerligt og kedeligt for os alle. Grunden til vi betvivler om det er retvisende er, at det stikker af. Vi har ikke styr på serviceomkostningerne. Vi kigger ind på overtrædelser af servicerammen. Forringelserne er ikke med i det nuværende budget. Vi tvivler på budgettet er retvisende. 

– Vi var i pressen og forslog, om vi ikke kunne gøre noget ved madfadende. Der er ingen, der vil have smørrebrød efter en varm sommerdag, når det har stået længe og blevet varmt. Det samme med ikke at tage til konferencer dagen før. Det var der ikke tilslutning til. Når vi står for skud, så synes jeg det er et beskedent bidrag fra vores side, sagde han.

Tommy Rachlitz Nielsen havde fundet papirerne frem, da han viste utilfredshed med budgettet. Foto: AVISEN

Cecilie Roed Schultz reagerede på Tommy Rachlitz Nielsens bemærkning om, at De Konservative ikke kunne se budgettet er retvisende.

– Jeg har et tilbud om at komme igennem budgettet til De Konservative. Enhedslisten fik lavet et forslag, og kunne finde ud af det, så kan I nok også, sagde hun.

Efter lidt debat frem og tilbage endte borgmester Steen Wrist med at konkludere, at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige vedtog anden behandling af budgettet.

Evaluering af borgevejlederfunktionen

Fredericia har pt. ikke nogen borgervejleder efter, at Jesper Gottlieb blev afskediget tidligere på året, men der er bred enighed blandt partierne i byrådet om, at der skal ansættes en ny. Til gengæld var der ikke helt enighed om rammerne for det. 

På byrådsmødet den 21. marts 2022 behandledes Enhedslistens initiativretssag for at få borgervejlederen indskrevet i styrelsesvedtægten under paragraf 65e og dermed uafhængig af forvaltningen. Byrådet oversendte sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med det formål at lade Økonomi- og Erhvervsudvalget facilitere en evalueringsproces af borgervejlederfunktionen og eventuelt indstille ændringer af funktionen til Byrådet.

Nu var sagen tilbage i byrådet efter at være blevet behandlet på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. oktober. Der stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten for, at man laver en borgerrådgiverfunktion, som Enhedslistens ønske gik ud på. 

– Vi stillede en række forslag i marts pga. det noget uskønne forløb med den tidligere borgervejleder i foråret. Det kan man have forskellige holdninger til. Det var vigtigt for os, at der skabes klarhed over, hvem der referer til hvem. Borgervejleder er hjemmestrikket lige siden det skete i 2012-13 stykker. Jeg gjorde opmærksom på, at vi ønskede en borgerrådgiver i 2013 i valgkampen. Siden har jeg ønsket, at der skal være en borgerrådgiver, sagde Cecilie Roed Schultz.

Venstres Louis Lindholm bakkede op om Schultz.

– Man skulle tro, at du (Cecilie Roed Schultz, red.) har læst mit papir. Jeg er enig med Cecilie. 78 kommuner i Danmark har en borgerrådgiverfunktion. Derfor bør man også have det i Fredericia, sagde Lindholm.

Alle partier, pånær Konservative bakkede op omkring holdningen.

– Det er tydeligt beskrevet hvad borgerrådgiverfunktionen indeholder fra Christiansborg. Vi kommer ikke til at stemme for. Vi vil have en vejleder som tidligere. Jeg vil gerne sætte mig ned med jer og lave en ansættelseskontrakt om hvem der referer til hvem, sagde Tommy Rachlitz Nielsen, der dog også erkendte, at han ikke havde flertal til det.

Omdiskuteret sag fra Ekkodalen blev afgjort

Nærværende sag vedrørende ansøgning om dispensation til udstykning af ejendommen Ekkodalen 40, 7000 Fredericia, var den 13. juni 2022 på dagsordenen i Teknisk Udvalg. Tidligere By- og Planudvalg havde besluttet at arbejde videre med muligheden for udstykning af ejendommen, frem for en ny lokalplan for området. Mødet i juni havde til hensigt at afklare sagens videre forløb. Det blev besluttet, at sagen skulle sendes i naboorientering. Sagen har efterfølgende været sendt i kombineret naboorientering samt partshøring og på baggrund heraf skal det besluttes, hvorvidt ansøgningen om dispensation til udstykning til fire grunde skal imødekommes.

På mødet i Teknisk Udvalg, hvor sagen skulle være afgjort den 19. september, gjorde Palle Dahl brug af sin standsningsret, og ønskede sagen bragt videre til byrådets behandling.

– Jeg er ny i byrådet. Mange midler er brugt i denne sag, som har varet i omkring seks år. Bygherren har ønsket fire og fem boliger. Der kan sagens være fire boliger der, kan jeg se. De nuværende beboere ønsker kun tre boliger. Boligerne er ikke ens derude. I de høringssvar derfra er der et, der faldt mig fra hjertet. Vi ønsker ikke at blive boende herude. Der skal være plads til alle uanset indkomst og alt andet. Man kan ikke være bekendt at sige, at det er forbeholdt velhavere. Det er en af grundene til jeg brugte min standsningsret, forklarede Dahl.

Kenny Bruun Olsen mente godt, at man kunne give dispensation til Ekkodalen 40, da alle beboerne i området ikke var enige om sagen. Foto: AVISEN

Derefter gik de forskellige partier i gang med at argumentere deres sag. Alle partier pånær Dansk Folkeparti og Venstre ønskede ikke at give dispensation.

– Jeg sad i lommen på investor fik jeg en mail om det klokken 16:30 i dag. Jeg er ked af det blive skudt i skoene for det. Det er sådan, at det godt kun være der var mange underskrifter. Det er så fint. Der er 59 huse, der har skrevet under. Jeg ved ikke om Palles påstand er rigtig med nogen, der er blevet truet. Nogen af dem lige over for har ikke skrevet under. Vi stemmer for, sagde Venstres Kenny Bruun Olsen.

Kenny Bruun Olsen blev bakket op af partifællen Niels Martin Vind, der selv sidder i Bosætnings- og Turismeudvalget, og sidder som politisk repræsentant i Business Fredericias bestyrelse.

– Vi skal ikke skræmme lokale investorer væk. Derfor skal der gåes en runde mere, så folk har lyst til at investere i vores by, sagde han.

Niels Martin Vinds opfordring med, at den skulle gå en runde til hjalp dog ikke. Formand for Teknisk Udvalg, Christian Bro (S), skar igennem og sagde:

– Sagen skal afgøres i dag, sagde han og konstaterede, at der var et flertal til nej.

Utilfredse dagplejere

Utilfredsheden fra dagplejerne var ikke til at tage fejl af. Foto: AVISEN

Dagplejerne, der sad på anden række midtfor i byrådssalen og fyldte en hel bænk, kom i fokus i spørgetiden. Efter at have siddet og ventet, ventet og ventet på, at byrådet kom igennem de 15 punkter på dagsordenen, der var åbne, var det tid til spørgetid.

I siger, at I ikke vil spare på dagplejere og pædagoger. Hvordan kan det så være, at I fyrer pædagoger, som er vores dagplejeledere, var et af i alt fire spørgsmål fra de otte dagplejere, der var mødt frem.

– Det er rigtigt, da byrådet gik i gang var det rigtigt, at vi ville spare på ledelsen. Et af de steder i børne- og skoleområderne, er lige netop her. De 1,6 millioner kroner der fjernes betyder, at vi holder øje med det frem til næste års budget. Vi har bedt om at få noget at vide, så man ikke kommer til at stå alene. På børne- og skoleområdet kommer der syv milioner kroner mere, sagde formand for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen (A) og fortsatte:

– Det ville være bedre at have de 1,6 millioner kroner. De havde andre opgaver, og ville over at hjælpe jer. Vi kommer nok ikke til at bestemme det her. Vi forstår, at I føler jer klemt, men beslutningen er truffet. Vi kommer til at følge det tæt. Vi får en orientering i udvalget. Vi kan først ændre noget i næste års budget. Det er klart der skal ændres ting. Vi har vedtaget ændringer i forslaget. Vores kræfter i forvaltningen skal arbejde med det.