Et bredt politisk flertal har med aftalen om Danmarks Havplan sikret mere naturbeskyttelse på havet. Seks procent af det danske havareal bliver strengt beskyttet nu, og 10 procent skal være strengt beskyttet i 2030. Samlet set indgår der i havplanen 31,7 procent beskyttede områder på havet.

– Naturen i havet er presset, og derfor er det bydende nødvendigt, at vi beskytter havets vilde natur, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Miljøminister Magnus Heunicke. Foto: AVISEN

Regeringen har sammen med samtlige af Folketingets partier indgået en ambitiøs aftale om Danmarks Havplan. Med planen bidrager Danmark til målet i EU’s biodiversitetsstrategi om 30 procent beskyttet havareal, hvoraf 10 procent er strengt beskyttet i 2030.

I havplanen indgår i alt ca. 31,7 procent af det danske havareal til natur- og miljøbeskyttelseszoner. Derudover stiger andelen af strengt beskyttede områder på havet i havplanen fra ca. fire til henholdsvis seks procent allerede nu, otte procent i 2028 og 10 procent i 2030.

– Jeg er stolt af, at vi med denne aftale tager ansvar for naturen på havet med flere beskyttede områder. Særligt er jeg stolt af, at vi sikrer os en vej mod 10 procent strengt beskyttede områder i 2030, hvor vi allerede nu udlægger 6 procent, og samtidig opnår vi målet om 30 procent beskyttede områder. Naturen i havet er presset, og derfor er det bydende nødvendigt, at vi beskytter havets vilde natur. Med denne aftale tager vi et stort skridt i den rigtige retning, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Mindre råstofindvindingszoner og restriktioner for klapning

Aftalepartierne er desuden enige om, at arealerne til råstofindvinding på havet skal søges reduceres fra ca. 7 procent til ca. 5 procent af det samlede havareal. Det svarer til en reduktion af råstofzoner på havet på 30 procent. Regeringen vil nu undersøge, hvilke zoner der kan reduceres, og det vil ske forud for en kommende råstofplan, som forventes at foreligge i 2025.

Med havplanen er det desuden besluttet at indføre tiltag over for klapning i havet – det vil sige dumpning af materiale i havet, som stammer fra oprensning og uddybning af eksempelvis havne og sejlrender. Blandt andet vil aftalepartierne indføre restriktioner for klapning i havområder med under 6 meters vanddybde og forbyde klapning i iltsvindssæsonen i områder med risiko for iltsvind.

Nyt marint fuglebeskyttelsesområde

I de 31,7 procent beskyttede havområder indgår et nyt marint fuglebeskyttelsesområde, som udpeges af miljøministeren. Det drejer sig om et område på 260.000 hektar i Østlige Tyskebugt i Nordsøen, som især skal beskytte arterne sortand og rødstrubet lom.

Udpegningen af Østlige Tyskebugt som nyt fuglebeskyttelsesområde er særlig, da vindmølleparkerne Horns Rev I-III allerede ligger i området. Efter dialog med EU-Kommissionen ser regeringen dog mulighed for sameksistens mellem havvind og fugle i området. Der vil derfor ikke være behov for at gribe ind over for vindmølleparkerne, som i dag forsyner ca. 770.000 husstande med strøm. Fremover skal der laves en konkret vurdering af nye projekter i det marine område for at vurdere deres påvirkning på fuglene.

– Det er afgørende for regeringen, at de grønne ambitioner på såvel natur-, miljø og klimaområdet ikke spænder ben for hinanden. Derfor er det positivt, at der er mulighed for, at havvind og fugle kan sameksistere, så vi både kan beskytte de mange trækfugle, der passerer Danmark, og fortsætte vores omstilling til grønnere energi, siger Magnus Heunicke.

Udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet Østlige Tyskebugt sendes i offentlig høring og forventes at træde i kraft til efteråret.

Fakta:

  • Formålet med havplanen er helhedsorienteret fysisk planlægning af det samlede danske havareal.
  • Danmark har i dag 26 procent beskyttet havareal bestående primært af Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder) og havstrategiområder.
  • Med havplanen udlægges i alt ca. 31,7 procent beskyttede havområder. Der udpeges 6 procent strengt beskyttede havområder nu, 8 procent i 2028, og 10 procent streng beskyttelse i 2030.
  • De nye havstrategiområder har juridisk ophæng i havstrategiloven, og restriktionerne i områderne fastsættes i havstrategiens indsatsprogram.
  • Danmark har 125 fuglebeskyttelsesområder, og hovedparten af arealet i disse er marint. Formålet med fuglebeskyttelsesområderne er at opretholde og sikre levesteder for sjældne eller truede arter.
  • Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget efter EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.